Coast and marine

MIKE 21 Flow Model FM - หลักสูตรเบื้องต้นการใช้แบบจำลองการไหล 2 มิติ

ค่าดำเนินการ ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย* ระยะเวลาในการเรียนรู้ - ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยแบ่ง ดังนี้: ศึกษาด้วยตนเอง: 3 โมดูล, ซึ่งรวมวีดีโอการบรรยายออนไลน์ วีดีโอสาธิต แบบทดสอบ แบบฝึกหัดภาคปฎิบัติ และสื่อการอ่าน ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 ชั่วโ...

There is no description for this course
Mike Software Related to Course : MIKE 21 Course format : Self-paced Course city location : Online

Course content

  • Lesson แนะนำเบื้องต้น
    • วิธีการ download และ ติดตั้ง MIKE software
    • How to set the high quality of videos and switch on subtitles
    • แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
    • ข้อมูลเพิ่มเติม